Home Page
Relatie-coaching
Rouwverwerking
Arbeidsconflict
Werkstress & Burn-out
Ontslagbegeleiding
Aanvraag uitkering
Persoonlijke coaching
Eenzaamheid
Kinderen opvoeden
Ouderenzorg
E-mail coaching
Cursussen
De praktijkruimte
Wijze overwegingen 

 Visie en Ethiek

 Werkwijze van Dyade

 Literatuurlijst

 Links

 Contact  

 Biografie

 Leveringsvoorwaarden

 Tarieven

 Disclaimer

 Lidmaatschap  NVMW
 No: 2849
 

 KvK : 51012359

 Btw:NL024459379B02

 Laatst bijgewerkt op:
 
12 december 2014

http://www.dyade.org

 

 

 

Visie en Ethiek

 

   
  Als je werkelijk ziet en door waarneming vaststelt dat de waarnemer en het waargenomene in feite een zijn, maak je een einde aan alle conflict in je leven, in al je relaties.                                                                                      Krishnamurti
   
 

Visie op maatschappelijke ontwikkelingen
Problemen en zorgen van mensen vinden plaats in de context van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen verlopen stormachting en betekent dat mensen in een uiterst complexe samenleving opereren. Door economische groei en efficiŽntie beheerste maatschappij worden steeds zwaardere eisen aan het lichamelijk en geestelijk functioneren gesteld. In toenemende mate lopen mensen vast in hun werk door werkdruk vaak in samenhang en wisselwerking met de privťsituatie.  Scheiding, ziekte, verlieservaringen of andere problemen. Al deze zaken hebben een  ingrijpende invloed  op het leven van mensen. Deze onbalans kan tot een ernstige verstoring leiden waardoor mensen geestelijk uitgeput raken.  

   
 

Visie op coaching door systeembenadering
Ernstige verstoringen door een opeenstapeling van stressvolle situaties in combinatie met destructieve omgevingsfactoren maken dat mensen niet meer kunnen functioneren. Mijn visie op maatschappelijke hulpverlening is vanuit een systeembenadering waarin ik de relatie tussen wonen, werken en persoonlijk functioneren in een sociale context belangrijk acht. Het is van belang dit evenwicht in het systeem te herstellen of een nieuw evenwicht te hervinden.

   
 

Ethisch handelen
Coaching dient zuivere doelstellingen na te streven. Gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling. Vermeden moet worden dat anderen willens en wetens of met opzet schade berokkend wordt. Keuzes mogen soms nog zo pijnlijk zijn echter het is voorwaarde dat keuzes door het hart, met gevoel en in volledig besef genomen worden. De cliŽnt weet het beste wat goed voor hem of haar is. Het belang van de coach mag nooit boven het belang van de cliŽnt uit gaan. Uit deze algemene formulering volgt voor mij een selectie van vier specifieke uitgangpunten.

   
 

Respect
Respect betekent de erkenning  en eerbiediging van persoonlijke waarden en integriteit van de cliŽnt.

   
 

Integriteit
Hij
maakt geen misbruik van de vertrouwensrelatie, situatie of omstandigheden waarin de cliŽnt afhankelijk van hem is. Hij zal persoonlijke en de emotionele integriteit van de cliŽnt nooit beschadigen.

   
 

Verantwoordelijkheid
Hij is zich bewust van zijn beperkingen als coach en de grenzen van zijn  competenties en waakt er voor dat deze niet overschreden worden. Hij neemt nooit de verantwoordelijkheid van de cliŽnt over. Indien zijn competenties ontoereikend zijn is de coach verantwoordelijk voor een adequate doorverwijzing.

   
 

Professionaliteit
Hij draagt er zorg voor dat de coachingsrelatie zuiver blijft en geen andere relaties met cliŽnt initieert anders dan waartoe hij zich in het coachingscontract heeft verbonden. Hij vermijdt belangenverstrengeling die de cliŽnt kunnen schaden.
In mijn beroepsethiek acht ik mij tevens gebonden aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW).   
 

 

Klik op het pijltje links boven om terug te gaan naar de vorige pagina